Top

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden


Algemene voorwaarden & condities

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door de verkoper tot stand gebrachte of aangeboden producten.
1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
1.    Verkoper: WoonideeEnzo ;
2.    Koper: de wederpartij van de verkoper;
3.    Consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
4.    Consumentenkoop: de koop tussen verkoper en consument;
5.    Koop op afstand: de consumentenkoop waarbij de overeenkomst tot stand komt via internet, telefoon, fax of post.
 
2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 De aanbieding of prijsgave is vrijblijvend, tenzij het consumentenkoop betreft, en geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.
2.2 Tenzij de verkoper uitdrukkelijk een andere wijze van totstandkoming kenbaar heeft gemaakt, komen overeenkomsten tussen de Verkoper en de koper tot stand door schriftelijke bevestiging door de verkoper, waaronder een bevestiging per e-mail. Een automatisch elektronisch gegenereerde ontvangstbevestiging geldt niet als dergelijke bevestiging. De verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren.
2.3 De verkoper is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de verkoper worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door de Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
3. Prijswijzigingen
3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is de verkoper gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.
3.2 De verkoper zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 (drie) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.
 
4. Levering
4.1 Opgegeven (lever) tijden gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de koper de verkoper dus schriftelijk in gebreke te stellen.
4.2 Indien de verkoper gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst; dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door de verkoper zijn ontvangen.
4.3 Levering aan niet-consumenten vindt plaats op het moment dat de producten de opslagruimte van de verkoper hebben verlaten. Levering aan consumenten vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de koper aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering.
4.4 Indien de koper een levering weigert, kan de verkoper de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft de Verkoper in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.
 
5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van de Verkoper totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover de verkoper heeft voldaan.
5.2 Indien de koper handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (niet-consument) dan geldt:
1.    dat de koper producten die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van de verkoper slechts zal mogen verkopen aan derden in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf;
2.    dat indien de koper zijn verplichtingen uit een met de verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, of indien er gegronde vrees bij de verkoper bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet na zal komen, de verkoper gerechtigd is geleverde producten bij de koper of bij derden, die de zaak voor de koper houden, terug te halen. De koper dient in dat geval alle medewerking te verlenen.
 
6 Ontbinding en retournering
6.1 Bestellingen kunnen door de koper slechts met toestemming van de verkoper worden gewijzigd of geannuleerd. Indien de verkoper al kosten heeft gemaakt of tengevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan de verkoper deze aan de koper in rekening brengen.
6.2 In geval van koop op afstand heeft de koper het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting schriftelijk te ontbinden. Indien de koopprijs al is betaald, zal deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen dertig dagen na de ontbinding terugbetaald worden, tenzij het vermoeden bestaat dat de geretourneerde producten al zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de koper zijn beschadigd.
6.3 Art 6.2 is niet van toepassing op de koop op afstand van:
1.    zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft;
2.    zaken die:
1.    zijn tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper;
2.    duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3.    door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4.    snel kunnen bederven of verouderen.
5.    diensten die met instemming van de consument zijn uitgevoerd voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken.
6.4 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door de verkoper, waarbij de verkoper het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 
7. Betaling
7.1 De verkoper is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.
7.2 Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen 14 dagen te geschieden, zonder dat de koper recht heeft op korting of verrekening.
7.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door de verkoper nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zoals die geldt voor consumenten- dan wel zakelijke transacties, afhankelijk van de aard van de koper. Alle door de verkoper gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- exclusief BTW.
 
8. Opschortings- en ontbindingsbevoegdhei
8.1 Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is de verkoper bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
1.    indien de koper in verzuim is of de verkoper goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;
2.    in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of
3.    indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de verkoper kan worden gevergd.
8.2 In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal de verkoper niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.
 
9. Garanties en reclames
9.1 De door de verkoper te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door de verkoper geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.
9.2 Bij gebruik buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.
9.3 De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen 10 dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld - schriftelijk en gemotiveerd aan de verkoper gemeld te worden. In geval van consumentenkoop geldt een termijn van 2 maanden na constatering van eventuele gebreken.
9.4 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft de verkoper de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.
9.5 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
9.6 De garantie vervalt indien:
1.    Reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde serviceorganisaties of personen.
2.    Een defect een gevolg is van externe (buiten het apparaat gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast, brand, verkeerd gebruik of onachtzaamheid.
3.    Een defect veroorzaakt is door oneigenlijk of verkeerd gebruik of door het gebruik in een omgeving dat niet in overeenstemming is met wat voorgeschreven is voor het toestel.
4.    Een defect veroorzaakt is door aangesloten randapparatuur, toebehoren of gebruiksmaterialen anders dan door de verkoper voorgeschreven.
5.    De schade is veroorzaakt door dieren.
 10. Rechten van intellectuele eigendom
10.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door de verkoper aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij de verkoper, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Indien en voorzover de verkoper producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart de verkoper voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door de verkoper in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.
 
11. Aansprakelijkheid voor schade
11.1 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:
1.    door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
2.    doordat de verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
3.    door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;
4.    door materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden geleverd; of
5.    misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.
11.2 Alleen directe en aan de verkoper toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onderdelen of materialen die door derden wordt geleverd. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
11.3 Voor zover de verkoper aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de verkoper uitkeert.
11.4 De koper vrijwaart de verkoper voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.
11.5 Genoemde beperkingen in de artikelen 11.1 t/m 11.4 gelden niet indien:
1.    de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de verkoper of zijn (leidinggevende) ondergeschikten;
2.    er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW.
 
12 Overmacht
12.1 Ingeval de verkoper ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëindigd. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen, en waardoor de verkoper niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.
 
13. Nederlands recht en bevoegde rechter
13.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 In geval van geschillen is de rechter van de plaats waar de verkoper is gevestigd bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. In geval van consumentenkoop is de rechter van de woonplaats van de koper bevoegd.
13.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
14. Overige bepalingen
14.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
14.2 Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassingen indien deze op schrift zijn gesteld. Indien de verkoper gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.